αλφα
modelling : physics I

introduction

position, velocity, acceleration

basic motion

(1.1)
v = const., or
(1.2)
dv/dt = 0.

(2.1)
F = ma, or
(2.2)
a = F/m.

2. Law in general: without the restriction of constant mass.
(2.3)
F = d(mv)/dt.

(3)
FAB = -FBA.

cross reference to differential maths

(4.1)
v = dx/dt.
(4.2)
a = dv/dt = d2x/dt2.

(5.1)
mv = mdx/dt.
(5.2)
F = ma = mdv/dt = md2x/dt2.

ωμεγα